Stable cavitation là gì? Nghĩa của từ Stable cavitation trong y khoa y học y sinh là gì?

0
136
Stable cavitation là gì? Nghĩa của từ Stable cavitation trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Stable cavitation là gì? Nghĩa của từ Stable cavitation trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

việc tạo ra những bong bóng nguồn âm dao động nhưng nó không xẹp xuống ngay như những bong bóng tạm thời.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE