Spot picture for guiding acupuncture là gì? Nghĩa của từ Spot picture for guiding acupuncture trong y khoa y học y sinh là gì?

0
159
Spot picture for guiding acupuncture là gì? Nghĩa của từ Spot picture for guiding acupuncture trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Spot picture for guiding acupuncture là gì? Nghĩa của từ Spot picture for guiding acupuncture trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ tranh huyệt châm cứu

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: