Spinal marrow needle set là gì? Nghĩa của từ Spinal marrow needle set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
169
Spinal marrow needle set là gì? Nghĩa của từ Spinal marrow needle set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Spinal marrow needle set là gì? Nghĩa của từ Spinal marrow needle set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kim chọc dò tuỷ sống

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE