Speculum vaginal là gì? Nghĩa của từ Speculum vaginal trong y khoa y học y sinh là gì?

0
321
Speculum vaginal là gì? Nghĩa của từ Speculum vaginal trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Speculum vaginal là gì? Nghĩa của từ Speculum vaginal trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Van âm đạo

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE