Spectrum analyzer là gì? Nghĩa của từ Spectrum analyzer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
530
Spectrum analyzer là gì? Nghĩa của từ Spectrum analyzer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Spectrum analyzer là gì? Nghĩa của từ Spectrum analyzer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

bộ phân tích phổ

máy phân tích phổ

sự phân tích phổ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE