Spectral display là gì? Nghĩa của từ Spectral display trong y khoa y học y sinh là gì?

0
156
Spectral display là gì? Nghĩa của từ Spectral display trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Spectral display là gì? Nghĩa của từ Spectral display trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

biểu diễn phổ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE