Sonar là gì? Nghĩa của từ Sonar trong y khoa y học y sinh là gì?

0
333
Sonar là gì? Nghĩa của từ Sonar trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sonar là gì? Nghĩa của từ Sonar trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/´souna:/

Viết tắt

Thiết bị phát hiện tàu ngầm ( sound navigation ranging) (như) Asdic

Xôna, hệ thống định vị vật dưới nước bằng âm hoặc siêu âm

hệ thống định vị dưới mặt nước// hệ thống thông tin liên lạc dưới mặt nước// sonar set

máy định vị thủy âm (đạo hàng)

rađa siêu âm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE