Solution là gì? Nghĩa của từ Solution trong y khoa y học y sinh là gì?

0
753
Solution là gì? Nghĩa của từ Solution trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Solution là gì? Nghĩa của từ Solution trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/sə’lu:ʃn/

Sự hoà tan

Dung dịch; trạng thái được hoà tan

Sự giải quyết; giải pháp, cách giải quyết; lời giải, bài giải (một vấn đề, câu hỏi, khó khăn..)

Đáp án

Sự phân tán, tình trạng phân tán

Cao su hoà tan (như) rubber solution

(y học) thuốc nước

Phủ một lớp cao su hoà tan

Dung dịch, lời giải, nghiệm, giải pháp

cách giải quyết

nghiệm (bài toán, phương trình)

đáp số

dung dịch, vữa

phép giải

đáp án

vữa nặng

cách giải

nghiệm số

nghiệm

dung dịch

lời giải

lời giải thích

giải pháp

sự hòa tan

vữa

dung dịch

sự giải quyết (một vấn đề)

noun

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE