Sludge là gì? Nghĩa của từ Sludge trong y khoa y học y sinh là gì?

0
176
Sludge là gì? Nghĩa của từ Sludge trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sludge là gì? Nghĩa của từ Sludge trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/slʌdʒ/

Bùn đặc, bùn quánh

Nước cống, nước rãnh, nước rác

Tảng băng rôi

Cặn dầu, cặn nồi hơi

dầu lẫn với nước

máy bơm nước bẩn

cặn (dầu)

cặn dầu

cặn dầu (nhớt)

bã cặn

trỏ

bột đá

bùn quặng

bùn quặng (ép đùn và dập thành thanh liên tục)

bùn xỉ

bùn

bùn cặn

bùn cát

bùn khoan

bùn loãng

bùn lỏng

cặn lắng

cặn nước thải

chất lắng

chất nhựa

nước cống

nước rãnh

máy hút bùn

mùn

rãnh nước

bùn

cặn

sự kết tủa

xỉ

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE