Slit lamp là gì? Nghĩa của từ Slit lamp trong y khoa y học y sinh là gì?

0
207
Slit lamp là gì? Nghĩa của từ Slit lamp trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Slit lamp là gì? Nghĩa của từ Slit lamp trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

đèn có khe

Đèn khe

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE