Slalom beam bending system là gì? Nghĩa của từ Slalom beam bending system trong y khoa y học y sinh là gì?

0
170
Slalom beam bending system là gì? Nghĩa của từ Slalom beam bending system trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Slalom beam bending system là gì? Nghĩa của từ Slalom beam bending system trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

hệ thống uốn chùm tia xalalôm (hệ thống uốn góc 112,5 độ)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE