Sine wave là gì? Nghĩa của từ Sine wave trong y khoa y học y sinh là gì?

0
388
Sine wave là gì? Nghĩa của từ Sine wave trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sine wave là gì? Nghĩa của từ Sine wave trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

sóng dạng sin

sóng (hình) sin

sóng sin

sóng hình sin

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE