Sine (sin) là gì? Nghĩa của từ Sine (sin) trong y khoa y học y sinh là gì?

0
221
Sine (sin) là gì? Nghĩa của từ Sine (sin) trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sine (sin) là gì? Nghĩa của từ Sine (sin) trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

hàm sin

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE