Simulator units là gì? Nghĩa của từ Simulator units trong y khoa y học y sinh là gì?

0
182
Simulator units là gì? Nghĩa của từ Simulator units trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Simulator units là gì? Nghĩa của từ Simulator units trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

các thiết bị mô phỏng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE