Simple volume là gì? Nghĩa của từ Simple volume trong y khoa y học y sinh là gì?

0
443
Simple volume là gì? Nghĩa của từ Simple volume trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Simple volume là gì? Nghĩa của từ Simple volume trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

là vùng không gian tương ứng với mỗi dữ liệu Doppler được chọn trong hệ thống Doppler xung. Chiều dài của khối lấy mẫu được quyết định bởi thời gian tồn tại của xung phát và chiều dài của cổng lấy mẫu. Chiều rộng của nó được xác định bởi bề ngang của chùm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE