Side lobes là gì? Nghĩa của từ Side lobes trong y khoa y học y sinh là gì?

0
200
Side lobes là gì? Nghĩa của từ Side lobes trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Side lobes là gì? Nghĩa của từ Side lobes trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

năng lượng của một chùm siêu âm chải ra ngoài thuỳ chính hay chùm chính

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE