Shadowing là gì? Nghĩa của từ Shadowing trong y khoa y học y sinh là gì?

0
198
Shadowing là gì? Nghĩa của từ Shadowing trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Shadowing là gì? Nghĩa của từ Shadowing trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘∫ædouiη/

Sự che chắn

( vât lý học) hiệu ứng màn chắn

tạo bóng

hiệu ứng màn che

sự che khuất

sự tạo bóng

sự tạo bóng che

Nghĩa chuyên nghành

tín hiệu dội bị suy giảm từ những cấu trúc ngoại biên do bởi sự suy giam qua những cấu trúc che khuất lẫn nhau.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE