Servo ventilator là gì? Nghĩa của từ Servo ventilator trong y khoa y học y sinh là gì?

0
159
Servo ventilator là gì? Nghĩa của từ Servo ventilator trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Servo ventilator là gì? Nghĩa của từ Servo ventilator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

máy thở phụ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE