Sensitivity là gì? Nghĩa của từ Sensitivity trong y khoa y học y sinh là gì?

0
171
Sensitivity là gì? Nghĩa của từ Sensitivity trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sensitivity là gì? Nghĩa của từ Sensitivity trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/,sensə’tivəti/

Tính dễ cảm xúc; tính nhạy cảm

Sự nhạy; tính nhạy, độ nhạy

độ nhạy (tương đối)

độ nhạy, tính nhạy

độ nhậy

tính nhạy

độ cảm

độ nhạy

độ nhạy cảm

noun

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE