Self-retaining retractors là gì? Nghĩa của từ Self-retaining retractors trong y khoa y học y sinh là gì?

0
179
Self-retaining retractors là gì? Nghĩa của từ Self-retaining retractors trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Self-retaining retractors là gì? Nghĩa của từ Self-retaining retractors trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Banh tự giữ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE