Screening là gì? Nghĩa của từ Screening trong y khoa y học y sinh là gì?

0
1566
Screening là gì? Nghĩa của từ Screening trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Screening là gì? Nghĩa của từ Screening trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/ˈskrinɪŋ/

Sự chiếu một bộ phim (một chương trình..)

phần lọt qua sàng

phế liệu mỏ đá

vật che kín

sự chắn điện

sự làm màn che

sự tạo lưới che

sự chắn

sự che

sự che chắn

sự đo cỡ hạt

sự phân loại

sự rây

sự sàng

sự sàng lọc

sự sàng phân loại

sự tạo màn chắn

sàng

sàng lọc

phế liệu cho gia súc

sản phẩm lọt sàng

sàng lọc trước

sự chiếu một bộ phim (một chương trình..)

sự lọc

sự sàng

sự tách tạp chất

tấm

thẩm định

thẩm tra (nhân viên dự tuyển)

tuyển chọn

1 . (sự) điều tratình hình bệnh tật (trong nhân dân) 2. (lý) chắn, che 3. (dth) (sự) sàng

Khám sức khoẻ định kỳ cho người dân.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE