Scanning speed là gì? Nghĩa của từ Scanning speed trong y khoa y học y sinh là gì?

0
140
Scanning speed là gì? Nghĩa của từ Scanning speed trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Scanning speed là gì? Nghĩa của từ Scanning speed trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

tốc độ quét

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE