Scan repetition rate là gì? Nghĩa của từ Scan repetition rate trong y khoa y học y sinh là gì?

0
148
Scan repetition rate là gì? Nghĩa của từ Scan repetition rate trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Scan repetition rate là gì? Nghĩa của từ Scan repetition rate trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

số lần trên một giây mà một lần quét hoàn thành được thực hiện bởi một thiết bị quét tự động. Đôi khi nó được xem như là tốc độ khung (frame rate) của một bộ quét

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE