Sc là gì? Nghĩa của từ Sc trong y khoa y học y sinh là gì?

0
405
Sc là gì? Nghĩa của từ Sc trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sc là gì? Nghĩa của từ Sc trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

Viết tắt

( Sc) cảnh ( scene)

Đó là (tiếng Latinh scilicet)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE