Ring-down time là gì? Nghĩa của từ Ring-down time trong y khoa y học y sinh là gì?

0
209
Ring-down time là gì? Nghĩa của từ Ring-down time trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ring-down time là gì? Nghĩa của từ Ring-down time trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

hệ thống thông tin bức xạ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE