Ring-down artifact là gì? Nghĩa của từ Ring-down artifact trong y khoa y học y sinh là gì?

0
194
Ring-down artifact là gì? Nghĩa của từ Ring-down artifact trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ring-down artifact là gì? Nghĩa của từ Ring-down artifact trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

thời gian yêu cầu for ringing để làm giảm ở mức không đáng kể theo sự kích thích (giống như pulse duration)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE