Respiration care là gì? Nghĩa của từ Respiration care trong y khoa y học y sinh là gì?

0
143
Respiration care là gì? Nghĩa của từ Respiration care trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Respiration care là gì? Nghĩa của từ Respiration care trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

máy thở (hô hấp nhân tạo)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE