Refractometer là gì? Nghĩa của từ Refractometer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
278
Refractometer là gì? Nghĩa của từ Refractometer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Refractometer là gì? Nghĩa của từ Refractometer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/¸ri:fræk´tɔmitə/

(vật lý) cái đo khúc xạ, cái đo chiết xuất

khúc xạ kế

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE