Reference point là gì? Nghĩa của từ Reference point trong y khoa y học y sinh là gì?

0
215
Reference point là gì? Nghĩa của từ Reference point trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Reference point là gì? Nghĩa của từ Reference point trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

điểm tiêu chuẩn

cột đất (chừa lại khi đào đất)

điểm tham chiếu

căn nguyên

nguồn gốc

điểm chuẩn

điểm định hướng

điểm kiểm tra

điểm mốc

điểm quy chiếu

đối chiếu

mốc chuẩn

điểm kiểm soát

điểm quy chiếu

điểm tham khảo

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE