Real-time scanner là gì? Nghĩa của từ Real-time scanner trong y khoa y học y sinh là gì?

0
206
Real-time scanner là gì? Nghĩa của từ Real-time scanner trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Real-time scanner là gì? Nghĩa của từ Real-time scanner trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

đáp ứng không gian của một đầu dò như một bộ phát hiện tín hiệu dội dội. Đối với một thành phần đầu dò riêng lẻ, về cơ bản thì nó giống như chùm truyền. Đối với mảng đầu dò thì nó khác chùm truyền khá nhiều.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE