Rarefaction là gì? Nghĩa của từ Rarefaction trong y khoa y học y sinh là gì?

0
136
Rarefaction là gì? Nghĩa của từ Rarefaction trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Rarefaction là gì? Nghĩa của từ Rarefaction trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/,reəri’fæk∫n/

(vật lý) sự làm loãng khí, sự rút khí

sự làm chân không

sự loãng

sự làm hiếm khí

sự làm loãng

sự làm loãng khí

sự pha loãng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE