Raney scalp haemostasis clips là gì? Nghĩa của từ Raney scalp haemostasis clips trong y khoa y học y sinh là gì?

0
162
Raney scalp haemostasis clips là gì? Nghĩa của từ Raney scalp haemostasis clips trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Raney scalp haemostasis clips là gì? Nghĩa của từ Raney scalp haemostasis clips trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Sự chênh lệch tuyệt đối (hoặc tương đối) giữa giá trị cực đại và cực tiểu của các lượng đo được

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE