Randall kidney stone forceps là gì? Nghĩa của từ Randall kidney stone forceps trong y khoa y học y sinh là gì?

0
160
Randall kidney stone forceps là gì? Nghĩa của từ Randall kidney stone forceps trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Randall kidney stone forceps là gì? Nghĩa của từ Randall kidney stone forceps trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp giữ và tháo Raney

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE