Raid là gì? Nghĩa của từ Raid trong y khoa y học y sinh là gì?

0
170
Raid là gì? Nghĩa của từ Raid trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Raid là gì? Nghĩa của từ Raid trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/reid/

Cuộc tấn công bất ngờ; cuộc đột kích

Cuộc lùng sục bất ngờ, cuộc vây bắt, ruồng bố; cuộc bố ráp

Cuộc cướp bóc

Mưu toan giảm giá cổ phiếu

Tấn công bất ngờ (bằng máy bay…) đột kích

Vây bắt, khám xét bất ngờ, lùng sục; bố ráp

Cướp bóc

tấn công bất ngờ

noun

verb

verb

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE