Radiation thermometry là gì? Nghĩa của từ Radiation thermometry trong y khoa y học y sinh là gì?

0
185
Radiation thermometry là gì? Nghĩa của từ Radiation thermometry trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Radiation thermometry là gì? Nghĩa của từ Radiation thermometry trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

nhiệt biểu học bức xạ

nhiệt biểu học bức xạ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE