Pterygium surgical instrument là gì? Nghĩa của từ Pterygium surgical instrument trong y khoa y học y sinh là gì?

0
186
Pterygium surgical instrument là gì? Nghĩa của từ Pterygium surgical instrument trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pterygium surgical instrument là gì? Nghĩa của từ Pterygium surgical instrument trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Dụng cụ cắt màng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE