Pterygium là gì? Nghĩa của từ Pterygium trong y khoa y học y sinh là gì?

0
357
Pterygium là gì? Nghĩa của từ Pterygium trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pterygium là gì? Nghĩa của từ Pterygium trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/təˈrɪdʒiəm/

Cánh; vây; đuôi cánh sau

mộng thịt

mộng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE