Pressure transducer là gì? Nghĩa của từ Pressure transducer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
215
Pressure transducer là gì? Nghĩa của từ Pressure transducer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pressure transducer là gì? Nghĩa của từ Pressure transducer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

bộ chuyển đổi áp suất

thiết bị chuyển đổi áp suất

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE