Pr là gì? Nghĩa của từ Pr trong y khoa y học y sinh là gì?

0
1395
Pr là gì? Nghĩa của từ Pr trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pr là gì? Nghĩa của từ Pr trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

( PR) (viết tắt) của public relations (thông tục) (giao tế; quan hệ quần chúng)

(viết tắt) của pair (đôi, cặp)

(viết tắt) của price (giá)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE