Potentiometer là gì? Nghĩa của từ Potentiometer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
369
Potentiometer là gì? Nghĩa của từ Potentiometer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Potentiometer là gì? Nghĩa của từ Potentiometer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/pə,ten∫i’ɔmitə/

(vật lý) cái đo điện thế; cái phân thế

Biến trở

cái phân thể

cái phân thế

điện thế kế

cái đo điện thế

cái đo hiệu điện thế

thiết bị phân thế

bộ bù áp

chiết áp

điện trở điều chỉnh dược, biến trở

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE