Postprocessing là gì? Nghĩa của từ Postprocessing trong y khoa y học y sinh là gì?

0
173
Postprocessing là gì? Nghĩa của từ Postprocessing trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Postprocessing là gì? Nghĩa của từ Postprocessing trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/poust´prousəsiη/

sự hậu xử lý

sự xử lý sau

Nghĩa chuyên nghành

quá trình sử dụng và điểu chỉnh thích hợp tín hiệu và dữ liệu ảnh sau khi chúng được lưu trong bộ nhớ của bộ biến đổi kiểm tra siêu âm và trước khi hiển thị

sự gia công tiếp theo

Sự gia công tiếp theo

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE