Post mortuary instrument set là gì? Nghĩa của từ Post mortuary instrument set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
104
Post mortuary instrument set là gì? Nghĩa của từ Post mortuary instrument set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Post mortuary instrument set là gì? Nghĩa của từ Post mortuary instrument set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ dụng cụ mổ xác

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE