Polarization là gì? Nghĩa của từ Polarization trong y khoa y học y sinh là gì?

0
333
Polarization là gì? Nghĩa của từ Polarization trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Polarization là gì? Nghĩa của từ Polarization trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/poulərai’zeiʃn/

(vật lý) sự phân cực, độ phân cực; trạng thái bị phân cực

Hành động phân biệt (người, vật)

sự phân cực

phân cực hóa

kính phân quang

sự cực hóa

hiện tượng phân cực

sự phân cực (trong điện trường)

sự phân cực pin

độ phân cực

độ phân cực điện

sự cực hưởng

sự phân cực

sự phân cực

Nghĩa chuyên nghành

sự phân cực được tạo ra khi có sự di chuyển tương đối các phần tử vật chất về hai phía tương ứng với cực âm và cực dương.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE