Pleural circulates tube for peritoneum là gì? Nghĩa của từ Pleural circulates tube for peritoneum trong y khoa y học y sinh là gì?

0
156
Pleural circulates tube for peritoneum là gì? Nghĩa của từ Pleural circulates tube for peritoneum trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pleural circulates tube for peritoneum là gì? Nghĩa của từ Pleural circulates tube for peritoneum trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ống thông dẫn lưu màng bụng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: