Plester, self-retaining retractors, shar là gì? Nghĩa của từ Plester, self-retaining retractors, shar trong y khoa y học y sinh là gì?

0
141
Plester, self-retaining retractors, shar là gì? Nghĩa của từ Plester, self-retaining retractors, shar trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Plester, self-retaining retractors, shar là gì? Nghĩa của từ Plester, self-retaining retractors, shar trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Banh vết mổ tự giữ Plester, loại nhọn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: