Pick là gì? Nghĩa của từ Pick trong y khoa y học y sinh là gì?

0
240
Pick là gì? Nghĩa của từ Pick trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pick là gì? Nghĩa của từ Pick trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

BrE & NAmE /pik/

Sự chọn lọc, sự lựa chọn; quyền lựa chọn

Người được chọn, cái được chọn (tốt nhất, mẫu mực nhất)

Phần chọn lọc, phần tinh hoa, phần tốt nhất

Cuốc chim

Dụng cụ nhọn (để đâm, xoi, xỉa, đục, giùi)

Cuốc (đất…); đào, khoét (lỗ…)

Xỉa (răng…)

Hái (hoa, quả)

Mổ, nhặt (thóc…)

Lóc thịt, gỡ thịt (một khúc xương)

Nhổ (lông gà, vịt…)

Ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí; (thông tục) ăn

Mở, cạy (khoá), móc (túi), ngoáy (mũi)

Xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước ra

Búng (đàn ghita…)

Chọn, chon lựa kỹ càng

Gây, kiếm (chuyện…)

Mổ (gà, vịt…); ăn nhỏ nhẻ, ăn tí một (người); (thông tục) ăn

Móc túi, ăn cắp

Chọn lựa kỹ lưỡng

to pick at

to pick off

to pick out

to pick up

to pick oneself up

to have a bone to pick with somebody

to pick somebody’s brains

to pick holes in

to pick somebody to pieces

sự lựa

chọc, đâm thủng

đục (bằng choòng)

thanh cạo

choòng

khuôn kẹp

làm xổ lông sợi

sợi ngang

sự chọn

sự lựa chọn

thu hoạch (quả)

vặt lông (chim)

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE