Physiatrics là gì? Nghĩa của từ Physiatrics trong y khoa y học y sinh là gì?

0
116
Physiatrics là gì? Nghĩa của từ Physiatrics trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Physiatrics là gì? Nghĩa của từ Physiatrics trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

vật lí trị liệu

vật lí trị liệu

điều trị vật lý, lý liệu pháp

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE