Photoconductive cell là gì? Nghĩa của từ Photoconductive cell trong y khoa y học y sinh là gì?

0
193
Photoconductive cell là gì? Nghĩa của từ Photoconductive cell trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Photoconductive cell là gì? Nghĩa của từ Photoconductive cell trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

tế bào quang dẫn

pin quang dẫn

pin quang điện

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE