Phase là gì? Nghĩa của từ Phase trong y khoa y học y sinh là gì?

0
212
Phase là gì? Nghĩa của từ Phase trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Phase là gì? Nghĩa của từ Phase trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/feiz/

Tuần trăng

Giai đoạn, thời kỳ (phát triển, biến đổi)

It’s just a phase (she’s going through)

(thông tục) đó đúng là một giai đoạn mà cô ta đang trải qua (trong thời thơ ấu, thời thanh niên)

Phương diện, mặt (của vấn đề…)

(vật lý); (sinh vật học) pha

Thực hiện (chương trình…) từng giai đoạn

( + something in) thực hiện từng bước

( + something out) hủy bỏ từng bước

(vật lý) làm đồng bộ

pha

Pha, thời kỳ, giai đoạn

giai đoạn địa chất

pha

pha (ví dụ: các pha của dòng điện xoay chiều)

góc pha

sự biến dạng pha

bước

giai đoạn

pha

thời kỳ

trạng thái

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE