Penfied dissector là gì? Nghĩa của từ Penfied dissector trong y khoa y học y sinh là gì?

0
193
Penfied dissector là gì? Nghĩa của từ Penfied dissector trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Penfied dissector là gì? Nghĩa của từ Penfied dissector trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Dụng cụ phẫu tích Penfield

Dụng cụ phẫu tích Penfield

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE